กกต. เผยยอดผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล วันแรกสมัครกว่า 5 หมื่นคน

กกต. เผยยอดผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล วันแรกสมัครกว่า 5 หมื่นคน

9 ก.พ. ที่สำนักงานการเลือกตั้ง(กกต.) เผยเอกสารข่าว ว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้จัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นวันแรก มีผู้รับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมจำนวน 59,299 คน แบ่งออกเป็น

จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสูงสุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่

  1. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,258 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 237 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3,021 คน
  2. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,260 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 172 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2,088 คน
  3. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,092 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 170 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,922 คน
  4. จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,875 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 140 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,735 คน และ
  5. จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,831 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 148 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,683 คน