‘ส.ส.ภูมิใจไทย’ ร่วมกันฟ้องศาลปกครองกลาง ให้เพิกถอน หรือยกเลิกประกาศ กทม. เรื่อง ค่าโดยสารสายสีเขียว 104 บาท

‘ส.ส.ภูมิใจไทย’ ร่วมกันฟ้องศาลปกครองกลาง ให้เพิกถอน หรือยกเลิกประกาศ กทม. เรื่อง ค่าโดยสารสายสีเขียว 104 บาท

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่รัฐสภา นายศิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย พร้อม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี และนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว

ทั้งนี้ นายศิริพงษ์ กล่าวว่า เป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่องค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 (ซอยสุขุมวิท 95 ซอยสุขุวิท 107) ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 2 (ตากสิน-เพชรเกษม) ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร

ทำให้การจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน 104 บาท ต่อมามีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 พร้อมทั้งขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วย

ทั้งนี้การที่ กทม. ประกาศกำหนดราคาค่าโดยสาร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังไม่มีเหตุผลอันควรที่จะกล่าวอ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ภาคประชาชนเกินสมควร ทำให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนของประชาชนเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมและไม่ทั่วถึง

ในท้ายคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ขอให้ศาลมี คําขอท้ายฟ้อง

  1. ให้เพิกถอนหรือยกเลิกประกาศเรื่องกําหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
  2. ให้มีคําสั่งระงับการดําเนินการใด ๆ ตามประกาศ เรื่อง กําหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ค่าโดยสารที่ปรับเพิ่มขึ้น) ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะได้มีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป็นที่สุดเสียก่อน
  3. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชําระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายแทนผู้ฟ้องคดีที่ 1ที่ 6 (หากมี)