ครม. โอนอำนาจกฎหมาย 31 ฉบับให้นายกฯ

ครม. โอนอำนาจกฎหมาย 31 ฉบับให้นายกฯ

เมื่อวานนี้ (27 เม.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกฯ เป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
 3. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
 4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
 5. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
 6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
 7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
 8. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 10. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
 12. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
 13. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
 14. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
 15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
 17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
 18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 21. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 25. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
 26. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
 27. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
 28. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 29. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 และ
 31. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ในเวลาต่อมาช่วงเย็นของวานนี้ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศดังกล่าวซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ และระบุให้มีผลบังคับใช้ทันที