การบินไทย เส้นตายใหม่ 2 มี.ค. นี้

การบินไทย เส้นตายใหม่ 2 มี.ค. นี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กระทำแผนและในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 ที่ผ่านผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอขยายเวลาการส่ง แผนฟื้นฟูกิจการ เพิ่มเติม ตามาตร 90/43 วรรค2 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยขอขยายระยะเวลาออกไปอีก1 เดือนนับแต่วันครบกำหนด

การขอขยายเวลาดังกล่าว เนื่องจากผู้ทำแผนจำเป็นต้องทำข้อเสนอแนะ และความเห็นของเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆที่มีต่อหลักการของร่างแผนฟื้นฟูกิจการและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาของร่างแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเห็นพ้องในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 2มี .ค. 2564ซึ่งเป็นการขยายเวลาครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด

โดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใดๆ ในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป