กองทุนสื่อ จัดสรรทุน ปี64 วงเงิน 300 ล้านบาท เตรียมเปิดยื่นขอกลางเดือนมกราคมนี้

กองทุนสื่อ จัดสรรทุน ปี64 วงเงิน 300 ล้านบาท เตรียมเปิดยื่นขอกลางเดือนมกราคมนี้

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการจัดสรรทุน ประกอบด้วย

1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท

 • กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท
 • กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท
 • กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท

2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท

*โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท

*โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท ตามประเด็นดังนี้

 • การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
 • การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
 • การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

* โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก วงเงิน 50 ล้านบาท ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ดังนี้

 • การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ
 • การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
 • วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
 • โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์

3.โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า กองทุนจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับทราบรายละเอียดการเปิดขอรับทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง โดยกำหนดการที่ตั้งไว้คือวันที่ 18 มกราคม 2564 จะเริ่มเปิดระบบให้ยื่นคำขอเป็นวันแรก แต่ทั้งนี้ต้องรอให้ประธานกรรมการกองทุนลงนามในประกาศให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าหากมีความเคลื่อนคงไม่เกิน 2-3 วัน

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า รายละเอียดต่างๆ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์

02-2730116-8 เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

www.thaimediafund.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์