เหตุผลที่ ประกันสังคม มาตรา39 ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโควิด

เหตุผลที่ ประกันสังคม มาตรา39 ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโควิด

ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ประกันสังคมมีนโยบายจ่างเงินทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ แต่ผู้ประกันตน มาตรา 39 นั้นไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกกันสังคม

นาง กนกนันท์ วิริยานันท์กล่าวว่า ผู้ประกันตน มาตรา 39 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ จะไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จากกองทุนประกันสังคม เพราะมาตรา 39 จัดส่งเงินสมทบเพียง 6 กรณี คือ

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร และชราภาพ โดยไม่มีการจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงาน เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา

อย่างไรก็ตามล่าสุด ครม. ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานหน่วยงานที่เกียวข้องเพื่อพิจารณามาตรการดดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบ และผู้ประกันตนมาตร 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 แล้วเช่นกัน