6 ช่องทางเยียวยาจากประกันสังคม ปี 2564

6 ช่องทางเยียวยาจากประกันสังคม ปี 2564

ในปี 2564 ทั่วโลกเจอการระบาดของโควิดโดยเฉพาะ รอบ2 ที่ระบาดหนักกว่ารอบแรก ทำให้ประกันสังคมต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเยียวยาลูกจ้างว่างงาน และลูกจ้างทั้งหมดในระบบ ให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้  โดยมีทั้งหมด 6 ช่องทางดังนี้

1. ประกันสังคมช่วยค่าเลี้ยงลูกเดือนละ 800 บาท

 “เงินสงเคราะห์บุตร” เด็ก 1 คนจะได้รับตั้งแต่เดือนที่เกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี ในจำนวนเดือนละ 800 บาทผู้ประกันตน 1 คนต่อบุตรตามกฎหมายไม่เกิน 3 คน หากคุณมีลูกแล้วยังไม่ได้ยื่นขอรับเงิน ให้ติดต่อประกันสังคมใกล้บ้าน

2. ประกันสังคมช่วยค่าคลอด 15,000 บาท

ลูกจ้างที่กำลังตั้งครรภ์ เมื่อคลอดในปี 2564 นี้จะได้รับค่าคลอดจากประกันสังคม 15,000 บาท ต่อครั้ง

3. ประกันสังคมช่วยค่าฝากครรภ์ 1,500 บาท

ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์มีโอกาสเข้าถึงการฝากครรภ์ เพื่อให้เช็กและตรวจสอบความแข็งแรงของเด็กในครรภ์ ประกันสังคมจึงช่วยค่าฝากครรภ์ 1,500 บาท ตลอดอายุครรภ์ .

4. ลดเงินสมทบ 3 เดือน ลูกจ้างที่ยังอยู่ในระบบ

ลูกจ้างที่ยังอยู่ในระบบประกันตน ทั้งมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือ 3% และมาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือ 278

5. ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ได้ 50%

หากคุณว่างงาน เนื่องจากมีคำสั่งระบุให้กักตัวหรือคำสั่งปิดพื้นที่ ให้กรอกกรอกใบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/7) ส่งให้นายจ้าง ยื่นไปยังประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยจะได้รับเงินชดเชยว่างงาน 50% จากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ได้สูงสุด 90 วันต่อปี เท่านั้น

วิธีคิด คือ 15,000 x 0.5 x 3 เดือน = 22,500 บาท

6. ถูกเลิกจ้างประกันสังคมจ่ายเท่าไร

ในกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท แต่แตกต่างจากการว่างงาน ตรงที่ได้รับชดเชยต่อปีสูงสุด 180 วัน เพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชย ตามวิธีคิดดังนี้ 15,000 x 0.5 x 6 เดือน = 45,000 บาท

ที่มา : sso.go.th