ประกันสังคม เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรต่อเดือนเป็น 800 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ประกันสังคม เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรต่อเดือนเป็น 800 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ หนึ่งในเรื่องที่ได้รับการเห็นชอบ คือ

  • การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท (คราวละไม่เกิน 3 คน) โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรที่ปรับเพิ่มของงวดเดือนมกราคม 2564 ในสิ้นเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้มีการตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย

ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th