หน้ากากอนามัย เจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี

วันที่ 19 มกราคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงมีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องติดตาม กำกับดูแล และควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม

วันนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ปี 2564 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำนวน 4 รายการ ได้แก่

1. หน้ากากอนามัย

2. ใยสังเคราะห์ Polypropylene (สปันบอนด์) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

4. เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกไปอีก 1 ปี

“ส่วนสินค้าเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้ แม้ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 แต่ด้วยสถานการณ์ราคาเศษกระดาษในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งอาจมีการนำเข้าเศษกระดาษมาในไทยเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้เป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคาแก่ผู้ประกอบการรับซื้อของและซาเล้ง รวมถึงป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย”