เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

เตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยตามแผนที่กำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ก.พ.ถึง เม.ย.64 ที่วัคซีนยังมีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ 14 ก.พ.64

ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค.ถึง ธ.ค.64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น โดยจะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

และระยะที่ 3 ช่วงเดือน ม.ค.65 เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน โดยสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการวัคซีน จัดทำแผนปฏิบัติการ ชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และอสม. สื่อสาร ชี้แจง แนะนำประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชน จัดระบบบริการ ระบบห่วงโซ่ความเย็น และระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และซักซ้อมแผน ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Line Official Account ในชื่อว่า “หมอพร้อม” เป็นระบบรองรับการให้บริการวัคซีน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยบริการในการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุม และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน โดยติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 7, 30 และ 60 หลังจากรับวัคซีน โดยเบื้องต้นจะมีการทดสอบการส่งข้อมูลและประเมินผลภายในวันที่ 27 ม.คง64 และจะเปิดตัวหมอพร้อม ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 12 ก.พ.64 สำหรับประชาชนจะเปิดใช้งานในช่วงเดือน เม.ย.64